Algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Banketbakkerij Kamphorst B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banketbakkerij Kamphorst B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Banketbakkerij Kamphorst B.V. zijn vrijblijvend. Banketbakkerij Kamphorst B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Banketbakkerij Kamphorst B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij Kamphorst B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Banketbakkerij Kamphorst B.V. bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 9.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Banketbakkerij Kamphorst B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banketbakkerij Kamphorst B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij Kamphorst B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Banketbakkerij Kamphorst B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Banketbakkerij Kamphorst B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Banketbakkerij Kamphorst B.V..

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij Kamphorst B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Banketbakkerij Kamphorst B.V. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Banketbakkerij Kamphorst B.V.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij Kamphorst B.V. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Banketbakkerij Kamphorst B.V., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Banketbakkerij Kamphorst B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Banketbakkerij Kamphorst B.V. opgave doet van een adres is Banketbakkerij Kamphorst B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Banketbakkerij Kamphorst B.V.,
Dorpsstraat 15
8181 HL Heerde

Aansprakelijkheid

Banketbakkerij Kamphorst B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij Kamphorst B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij Kamphorst B.V. komen. Banketbakkerij Kamphorst B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij Kamphorst B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij Kamphorst B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij Kamphorst B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij Kamphorst B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij Kamphorst B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Banketbakkerij Kamphorst B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij Kamphorst B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij Kamphorst B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Banketbakkerij Kamphorst B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij Kamphorst B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Banketbakkerij Kamphorst B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Banketbakkerij Kamphorst B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banketbakkerij Kamphorst B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Banketbakkerij Kamphorst B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banketbakkerij Kamphorst B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij Kamphorst B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Banketbakkerij Kamphorst B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Banketbakkerij Kamphorst B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Banketbakkerij Kamphorst B.V.,
Dorpsstraat 15
8181 HL Heerde
[T] 0578 – 69 15 62
[W] http://www.banketbakkerijkamphorst.nl
[E] info@banketbakkerijkamphorst.nl
[KvK] 08009368
[BTW nr.] – NL 8160.72.188.B.01
[RABOBANK] – NL83 RABO 037.02.23.020

Banketbakkerij Kamphorst


Dorpsstraat 15
8181 HL  HEERDE

Heeft u vragen?
Bel 0578-691562 of stuur ons een e-mail of bericht.

Aangepaste openingstijden! Vanaf heden is onze winkel in Heerde op koopavond om 20.00uur gesloten. (Epe is op koopavond gesloten)
U kunt op dit moment bestellingen voor maandag plaatsen.

Veilig betalen
iDeal